Algemene Voorwaarden

ThograPictures Fotografie

18 maart 2019

Definities:

Fotograaf: C.de Graaf, KvK nummer: 62951319

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, daarbij tevens de navolgende algemene voorwaarden accepterend.

Opdracht: Product of dienst die door de fotograaf aan de opdrachtgever geleverd zal worden.

Leveren: Het aanbieden van het product aan de opdrachtgever.

Product: Gemaakte werken in opdracht van de opdrachtgever, inclusief voorbeeldfoto’s.

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en opdrachtgever.

Artikel 2. Opdracht

1. Op het moment dat er een afspraak wordt gemaakt voor een fotoshoot is er sprake van een opdracht.

2. Een opdracht kan geannuleerd worden, mits dit ten minste 48 uur voor de gemaakte afspraak wordt aangegeven. Mocht de annulering niet op tijd gedaan zijn, zal door de fotograaf de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Artikel 3. Levering

1. Foto’s worden uitsluitend na ontvangst van de volledige betaling geleverd.

2. Het corrigeren van foto’s geschiedt naar het inzicht van de fotograaf.

Eventueel kunnen er voorkeuren worden aangegeven door de opdrachtgever, de fotograaf zal proberen om deze voorkeuren zo veel mogelijk te honoreren indien mogelijk.
3. Foto’s worden initieel alleen digitaal geleverd via WeTranfer, tenzij anders is afgesproken.
4. Foto’s worden geleverd naar de specificaties die bij het type fotoshoot worden aangegeven, hier kan alleen in overleg, en eventueel tegen een meerprijs, van worden afgeweken.

5. Delen op social media

Gratis shoots worden altijd voorzien van een logo. Het is is niet toegestaan deze zonder logo te publiceren zonder dat daarvoor toestemming is verleend door de fotografe. Voor alle shoots geldt dat er geen filters of andere nabewerkingen op de door Thogra Pictures geleverde foto's mogen worden toegepast. 'Delen' geschiedt uitsluitend vanaf de Facebookpagina van Thogra Pictures.

6. Kwaliteit van afgedrukte foto’s kan alleen gegarandeerd worden indien de foto’s door de fotograaf worden afgedrukt, of anderszins worden aangeleverd.

7. Fotoshoots die gratis door de fotograaf beschikbaar zijn gesteld dienen te allen tijde voorrang te geven aan betaalde fotoshoots.

Artikel 4. Uitvoering

1.De opdracht wordt uitgevoerd naar het beste vermogen en inzicht van de fotograaf in diens eigen stijl.

2. Bij fotoshoots op locatie neemt de opdrachtgever de verplichting op zich om de meest gunstige omstandigheden voor de fotograaf te verzorgen, waaronder ook het instrueren van andere aanwezigen.

Artikel 5. Vergoeding

1.Indien er geen vergoeding is afgesproken bij het plaatsen van een opdracht, is de standaard vergoeding voor de betreffende dienst van toepassing. Een overzicht van deze vergoedingen is beschikbaar op de website van de fotograaf. Voorts conformeert de fotograaf zich aan de tarievenlijst van FotoAnoniem.

2.Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief het dan geldende btw percentage.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

1.Een shoot, uitgezonderd trouwfotografie, is pas definitief geboekt na overmaking en ontvangst van het factuurbedrag van de gewenste shoot via de bank, tenzij anders is afgesproken.

2. Voor trouwfotografie geldt een aanbetaling van 25% op de voorlopige factuur.

2.1 Nadat het restantbedrag van de definitieve factuur  is voldaan zullen de foto's en album worden verzonden en geleverd.

Artikel 7. Klachten

1. Alle klachten met betrekking tot de diensten of producten geleverd door de fotograaf dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de fotograaf. 2. Klachten die zijn ingediend na de bovenstaande termijn zullen niet meer in behandeling genomen worden.

2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

2. Alle werken gemaakt door de fotograaf blijven te allen tijde eigendom van de fotograaf. Rechten van de in opdracht uitgevoerde werken kunnen in overleg afgekocht worden door de opdrachtgever.

3. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

4. De opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke ofcommerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
5. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 van de Auteurswet 1912, in acht te nemen.
6. De opdrachtgever dient ten alle tijde het logo van de fotograaf geplaatst op de geleverde werken zichtbaar te houden.
7. Elke vorm van bewerken van de geleverde werken is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.
8. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
9. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 9. Portretrecht

1.Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid door de fotograaf.

2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor afdrukken die zijn gedrukt bij externe partijen.

3. De aansprakelijkheid van de fotograaf is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 11. Annulering/Verplaatsen opdracht

Indien een opdracht wegens omstandigheden van de opdrachtgever wordt geannuleerd tot 3 maanden voor de trouwdatum, worden naast de reserveringsvergoeding/aanbetaling geen additionele kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 3 maanden en 30 dagen voor de trouwdatum, wordt 50% van het totale overeengekomen offertebedrag in rekening gebracht (de reserveringsvergoeding/aanbetaling wordt op het te betalen bedrag in mindering gebracht), binnen 30 dagen voor de trouwdatum wordt 75% van het totale overeengekomen offertebedrag in rekening gebracht (de reserveringsvergoeding/aanbetaling wordt op het te betalen bedrag in mindering gebracht). Indien de opdracht naar een andere datum wordt verplaatst, zal de fotograaf de opdracht, indien mogelijk, alsnog uitvoeren. Indien het voor de fotograaf onmogelijk blijkt de opdracht op de andere datum uit te voeren, dan geldt bovenstaande vergoedingsregeling. Indien door overmacht van de kant van de fotograaf, de fotograaf niet in staat is de opdracht uit te voeren, zal deze alles in het werk stellen om een gelijkwaardige vervanger te vinden. Indien geen gelijkwaardige vervanger gevonden kan worden, zal de reserveringsvergoeding/aanbetaling uiteraard worden teruggestort. Als men niet op komt dagen voor een opdracht of niet binnen 24 uur voor de geplande fotosessie is afbelt is de fotograaf genoodzaakt om de fotosessie alsnog te factureren.

Artikel 12. Overmacht

In geval van overmacht zoals externe oorzaken als brand, diefstal, waterschade, natuurrampen, epidemieën (waaronder Covid-19), oorlogssituaties, en andere niet te voorspellende externe factoren, is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

Artikel 13. Overige bepalingen

Op alle rechtsverhoudingen tussen ThograPictures Fotografie en de opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing.

De meest recente prijslijst maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.